" * ' ^ ' ~ * - . , _ , . - *....ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บ ..น.ส.อารยา พิรอด ค้า ....^_^ * - ., _ , . - * ~ ' ^ ' * " ;

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

...อย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆน้า ...^_^...คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึง
สารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม


วัตถุประสงค์


...........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2.  อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารได้
.....3.  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสานในชีวิตจริงได้
.....4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5.  อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....6.  บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิเตอร์ได้
.....7.  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....8.  บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
.....9.  บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครื่อข่ายได้ 1.ความซื่อสัตย์คือ

-"...คนที่มีความสุจริต คนที่มีความ มั่มคง

รู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด

และการกระทำ ความไม่เห็น แก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นความ ไม่มักง่าย

หยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ เป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรด้าน

ความซื่อสัตย์สุจริต...

-คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล

คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ...

-ความซื่อสัตย์ในการเดินทางของส่วนโค้งขนาดใหญ่กว่าเพียงการพูดความจริง Telling the truth involves answering a question directly without lying or attempting to deceive.

บอกความจริงที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามโดยตรงโดยไม่ต้องโกหกหรือ

พยายามที่จะหลอกลวง Honesty involves context and answering even the unasked question. ความซื่อสัตย์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทและการตอบคำถาม
แม้มิได้รับคำขอร้อง For instance an honest person will rarely exhibit surprising behaviour in the lives of others due to having kept others informed of personal opinions.

ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่คุณทำงานอย่างหนักเพื่อชีวิตประจำวัน, รางวัลที่

คุณได้รับจะได้ Each example or lesson in honesty you receive is a gift to be celebrated with gratitude. แต่ละตัวอย่างหรือบทเรียนในความซื่อสัตย์สุจริตคุณได้รับ

เป็นของขวัญที่จะเฉลิมฉลองด้วยความกตัญญู


-It is better to be faithful than famous.

รักษาความน่าเชื่อถือเหนือกว่ามีชื่อเสียง

-Virtue is bold and goodness never fearful.

คุณธรรมอันดีงามคือความกล้าหาญ เมตตาธรรมไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลย


2. เปรียบเทียบ ความหมายกับคำอื่นๆ
         
2.1 สุจริต แปลว่า การประพฤติดี การประพฤติงาม หมายถึงการทำความดี ,
การทำถูกต้อง
         
2.2  คุณธรรม คือ  คุณ + ธรรมะ    คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ  สังคม  ซึ่งรวมสรุปว่าคือ  สภาพคุณงาม ความดี
         
2.3 จริยธรรม = จริย + ธรรมะ  คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจาก
คุณธรรมในตัวเอง  ก่อให้เกิดความ  สงบเรียบร้อยในสังคม      รวมสรุปว่าคือ  
ข้อควรประพฤติปฏิบัติ
         
2.4 ความเพียร คือ ความอดทน เสียสละ และตรงต่อเวลา

3. ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

-ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง
 -  มีความน่าเชื่อถือ
ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
-  มีวินัยในตนเองมากขึ้น

3.1  คุณค่าความซื่อสัตย์

 ความซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกคนทุกสังคม  ไม่ว่าจะเป็นความ
ซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม  หากทุกคนในสังคมขาดคุณธรรมนี้เมื่อใด  คนจะ

เอารัดเอาเปรียบกันและเห็นแก่ตัวมากขึ้น
คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสาร

ของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร ดังนั้น

ความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่เราควรมีติดตัวไว้ค่ะ
4. เพลงเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
         
4.1.เพลง ยังไงก็รัก
ยังไงก็รัก รักเธอ ได้ยินไหม
ไม่ต้องสงสัยหัวใจที่ให้กัน
ยังไงก็รัก เธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว
เพราะรักของเราคือความผูกพัน
ฉันจะไม่ขอให้เชื่อฉัน
แค่เธอรับรู้แล้วไปด้วยกัน
จับมือฉันไว้อย่างในวันวาน ขอเธอแค่นั้น
         

4.2  มิตรภาพตลอดไป รวมศิลปิน

* มิตรภาพของเรา จะยังงดงามอยู่ในใจเธอและฉันไม่มีเปลี่ยนไป
จดคำว่าเพื่อนในใจ จนวันสุดท้ายของเรา
ขอสัญญาไว้ต่อกันด้วยหัวใจ
จดคำว่าเพื่อนในใจ จากกันไปไกลแค่ไหน
แต่จะกลับมาพบกันใหม่ ด้วยมิตรภาพ
แต่จะกลับมาพบกันใหม่
ด้วยมิตรภาพ ด้วยมิตรภาพ
         
4.3 เพลง หยุด Groove Rider
         
หยุด หยุดชีวิต หยุดกับคนนี้ แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน

หยุด หยุดความรัก ทั้งหัวใจ จะหยุดอยู่กับเธอคนเดียว


5.สำนวน/สุภาษิต  วรรณกรรม เกี่ยงกับความซื่อสัตย์

-จับปลาสองมือ          
         
โลภมาก มักลาภหาย อยากได้หลายอย่างแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเดียว

-นกสองหัว 
    
คนที่เข้าด้วยกับทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

-ผัดวันประกันพรุ่ง
        
 โบราณนำคำว่า ผัดวันที่มหายถึงการขอเลื่อนเวลา หรือเลื่อนวัน ประกัน
พรุ่งคือการรับว่าพรุ่งนี้จะสำเร็จ (ซึ่งบางทีก็ไม่เสร็จ) มาเป็นคำบอกถึงเรื่อง
ของคนที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย เจรจาให้หมดไปวันๆ หรือพูดแบบขอไป
ที ว่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง คือชอบเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้ว ครั้งเล่าจน
น่าเบื่อ และทำให้หมดความเชื่อถือในคำพูด


6.  การประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์

 -  มาเรียนทุกครั้ง  ไม่เคยโดดเรียน
 
ตั้งใจเรียน  ไม่ทำให้พ่อและแม่ผิดหวัง
 -  ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
 ไม่ทุจริตในการสอบ

 -ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

 -  ไม่ลักขโมยของคนอื่น

       7.พฤติกรรม ความซื่อสัตย์จากสื่อ ICT 

ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไปยัง
ผู้บริโภค ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้น อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความ
ต้องการ เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหาข้อมูล ความรู้ในการศึกษา กับสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศได้ เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ๆได้ และเสนอสื่อที่
มีประโยชน์ถูกต้อง โดยที่ไม่ททำให้ผู้อื่นเดือนร้อน